+359 888 596 201    office@prolift-bg.com Безопасност и качество! Животът е по-важен от цената!
ProliftBg Устройства, оборудвания и аксесоари за повдигане товари

Политика за защита на личните данни


Защита на личните данни
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
 
Във връзка с влизане в сила на Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

Пролифт България 1 ООД  е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр. Варна,
Вие можете да установите контакт с администратора на лични данни (АЛД) на горепосочения адрес, по електронен път на ел. поща: uni@mu-varna.bg или чрез длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД), на ел. поща office@prolift-bg.com
 

ПОЛИТИКА при обработване на лични данни и тяхната ЗАЩИТА
 
С цел защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личните Ви данни, които са основен приоритет, Пролифт България 1 ООД ВАРНА, като администратор на лични данни, изразява своята политика за защита на личните данни, които събира и обработва в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни в Р. България. 

Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

В изпълнение на правата и задълженията си като  учебно заведение, работодател, договорен партньор, за конкретни цели Пролифт България 1 ООД ВАРНА обработва следните категории лични данни: име, ЕГН, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца, информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/ научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, получена по електронен път (напр. информация от електронни карти за достъп), снимка.

Пролифт България 1 ООД ВАРНА  обработва и следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние, и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на учебното заведение и неговите легитимни интереси.
 

ПРИНЦИПИ
 
Пролифт България 1 ООД ВАРНА  събира и обработва личните данни в съответствие с принципите за обработване на личните данни, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни трябва да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните. 

Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не могат да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Личните данни трябва да са подходящи, относими и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват.

Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

Личните данни трябва да се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват.

Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Спазване на принципа на отчетност.

Всички служебни лица в Университета имат задължението да спазват тези принципи.
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛД
 
Пролифт България 1 ООД ВАРНА  обработва лични данни основно за: нуждите на обучението, изготвяне на необходимата отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на Пролифт България 1 ООД ВАРНА  или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.

В случай, че не се предостави поискана лична информация, това може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, изпълнение на определена услуга и др.

Пролифт България 1 ООД ВАРНА  може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Министерство на образованието,  специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи: и др.

Пролифт България 1 ООД ВАРНА  изисква от всички трети лица да  гарантират сигурността при обработване на личните данни и да спазват законодателството по защита на личните данни.

При спазване на законодателството по защита на личните данни и осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни. Пролифт България 1 ООД ВАРНА  може да трансферира лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) .

Пролифт България 1 ООД ВАРНА  съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на образованието, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др.

За да определи подходящия период на съхранение Пролифт България 1 ООД ВАРНА  взема предвид нормативно установените срокове, количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди и др. фактори свързани с целите, за които се обработва ЛД.

 
ОТГОВОРНОСТ НА АЛД
 
Пролифт България 1 ООД ВАРНА  като АЛД има отговорността да гарантира спазването на Регламента и насърчава добри практики при обработка на  ЛД.

Ръководителите на Факултети, филиали, колежи, департаменти, центрове и административни звена имат отговорността да реализират спазването на принципите за обработка на лични данни в рамките на техните области на отговорност и да контролират спазването на тези принципи. 

  
ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ
 
В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД): това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които Пролифт България 1 ООД ВАРНА  съхранява за Вас, и да проверите, дали има законово основание за тяхната обработка.

Коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД) - имате възможност да изискате от Пролифт България 1 ООД ВАРНА  да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас.

Изтриване (право ,,да бъдеш забравен" съгласно чл. 17 от ОРЗД) - имате възможност да изискате от Пролифт България 1 ООД ВАРНА  да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им.

Да искате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка (сългасно чл. 21 от ОРЗД):
В случаите, в които Пролифт България 1 ООД ВАРНА  разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка, ограничаване на обработката (съгласно чл. 18 от ОРЗД):
Имате възможност да изискате от Пролифт България 1 ООД ВАРНА  временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване.

Преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от Пролифт България 1 ООД ВАРНА  да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на Пролифт България 1 ООД ВАРНА  . След получаване на Вашето искане, Пролифт България 1 ООД ВАРНА  ще преустанови обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните. При такова искане от Ваша страна е възможно да бъде необходимо да предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност, като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
 ВРЪЗКА С НАС
+359 888 596 201
office@prolift-bg.com
© 2003-2024 PROlift. Всички материали - включително, но не само, текстове, изображения, графики, мултимедия, са защитени с авторски права. Всяко копиране, възпроизвеждане или разпространение на това съдържание, е забранено без изрично писмено съгласие. Политика за защита на личните данни